Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

8633 f648 420
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viabirke birke

April 30 2019

3429 9815 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasrcemoje srcemoje
2182 76a1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazie zie

March 23 2019

4585 2082 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
4361 33e5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaftmo ftmo
Reposted frominzynier inzynier vialoveistrue loveistrue
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaonlythebrave onlythebrave
6527 500b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianaiwna naiwna
I've been doing it wrong this entire time
Reposted fromDennkost Dennkost viaPolinda Polinda
4713 1b38 420
Reposted fromtojad tojad viadrain832 drain832

February 07 2019

3522 326a 420
4552 f197 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaseverak severak
0383 12bc 420
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viabzium bzium
1198 68eb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMisha Misha
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe

January 31 2019

5328 99fd 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viairmelin irmelin
1675 4286
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek

January 30 2019

A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave via10pln 10pln
5997 84ce 420
Reposted frompiehus piehus viaEllaElla EllaElla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl