Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

8734 8934 420
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl vianelabai nelabai

May 09 2018

0503 ddfa 420
Reposted fromsoay soay viagruetze gruetze

April 29 2018

Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viaaskman askman

April 25 2018

9426 c98a 420
Reposted fromnyaako nyaako viadrainaway drainaway

April 24 2018

1519 213f 420
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viahope24 hope24

April 22 2018

3611 2812 420
Reposted fromsponzy sponzy viainto-black into-black
2794 4841 420
Reposted fromwasnae wasnae viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
6514 4b87 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPewPow PewPow

April 20 2018

1773 2349 420
Reposted fromxawery xawery viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viafabuleux fabuleux

April 11 2018

Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viadobby dobby
8939 c71d 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapikkumyy pikkumyy

April 01 2018

3697 7c94 420
Reposted fromLane Lane viakundel kundel

March 26 2018

2760 f021 420
Reposted frommrcake47 mrcake47 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1596 6473 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaadlerek12 adlerek12

March 22 2018

Reposted fromantichris antichris viasstefania sstefania
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viainsanedreamer insanedreamer
9210 6192 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaKik4s Kik4s
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl