Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

3522 326a 420
4552 f197 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaseverak severak
0383 12bc 420
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viabzium bzium
1198 68eb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMisha Misha
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe

January 31 2019

5328 99fd 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viairmelin irmelin
1675 4286
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek

January 30 2019

A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave via10pln 10pln
5997 84ce 420
Reposted frompiehus piehus viaEllaElla EllaElla
7570 3570 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viapodprzykrywka podprzykrywka
0180 98c7 420
Reposted fromnutt nutt viay-xcv-y y-xcv-y
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka

October 27 2018

8508 69cb 420
Reposted frombehcio behcio viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 16 2018

7910 e716 420
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viainerte inerte

October 15 2018

6635 bbf5 420
Reposted fromoll oll viaRedDrag0n RedDrag0n
2585 3eab 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viahepi hepi

October 08 2018

7610 153b 420
Reposted fromSsomething Ssomething viaatka atka

October 07 2018

7209 3ec2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl