Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

0502 ad29 420

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

8394 23e4 420
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaowocowapestka owocowapestka
8750 5e4b 420
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
4834 6880 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatutus tutus
1535 587d 420
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet vianieobecnosc nieobecnosc

July 23 2017

2777 1f14 420
Reposted fromlittlestories littlestories viapralina pralina
O przyjaciół trzeba dbać. Inaczej przestają być przyjaciółmi i stają się ludźmi.
— Mrugacz "Blemish"
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viakundel kundel
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viapannalu pannalu
5032 31db 420
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal via3u3a 3u3a
8827 0d8c 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaelchupacabra elchupacabra

July 21 2017

1247 6b9e 420
Reposted fromwindingroads windingroads viafabuleux fabuleux
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viafabuleux fabuleux
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafabuleux fabuleux

July 18 2017

1498 4b22 420
Reposted fromtfu tfu viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl