Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

7570 3570 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viapodprzykrywka podprzykrywka
0180 98c7 420
Reposted fromnutt nutt viay-xcv-y y-xcv-y
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka

October 27 2018

8508 69cb 420
Reposted frombehcio behcio viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 16 2018

7910 e716 420
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viainerte inerte

October 15 2018

6635 bbf5 420
Reposted fromoll oll viaRedDrag0n RedDrag0n
2585 3eab 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viahepi hepi

October 08 2018

7610 153b 420
Reposted fromSsomething Ssomething viaatka atka

October 07 2018

7209 3ec2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viastraycat straycat
5344 04fc 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaMySecretGarden MySecretGarden
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viamhsa mhsa

October 01 2018

September 23 2018

0767 6716 420
Reposted fromwestwood westwood viaagainnewlife againnewlife
8801 daf4 420
Reposted fromerq erq viahardkorwey hardkorwey

August 21 2018

August 04 2018

1160 c70c 420
Reposted frommociumpanie mociumpanie viabelatrix belatrix

August 03 2018

Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viarybasferyczna rybasferyczna
3155 6b99 420
Reposted fromkicak kicak viafabuleux fabuleux
8799 c3db 420
Reposted fromzciach zciach viamalinovo malinovo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl